Ce este familia?

După învăţătura stramosilor nostrii, familia este un aşezământ zeiesc şi temelia vieţii de obşte. Ea se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre doua sau mai multe persoane, binecuvântată de Zei în faţa sfântului altar. Această legătură răsare din imboldul firesc sădit de Zei în om. 

Care sunt însuşirile familiei pagane?

Insuşirile familiei pagane se desprind din învăţătura pagana despre căsătorie/concubinaj/alte forme de uniune civila şi sunt:

1)   Unitatea şi egalitatea. Familia trebuie să fie întemeiată prin legătura dintre doua sau mai multe persoane. 

Paganismul îngăduie legătura dintre bărbat şi mai multe femei, ori invers. In familia pagană femeia este soţie, adică tovarăşa de viaţă şi împreună- lucrătoare cu bărbatul, în toate. Paganismul a ridicat femeia din starea de injosire faţă de bărbat, în care se găsea mai înainte, şi a aşezat-o în toată vrednicia ei de fiinţă creată după chipul Zeilor si a Zeitelor.

Astfel, Paganismul a arătat pentru prima dată că femeii i se cuvine aceeaşi preţuire ca şi bărbatului. Numai mult mai târziu, orânduielile omeneşti i-au recunoscut şi ele femeii drepturi şi îndreptăţiri alături de bărbat.

2)  Dragostea şi buna învoire dintre soţi. Când sila, sau alte pricini, ca de exemplu averea, duc la întemeierea unei familii, atunci rareori traiul între soţi este fericit.

3)   Curăţia. 

4)    Sfinţenia. Familia trebuie să fie binecuvântată prin Handfasting. 

5)    Trăinicia intr-u iubire. Căsătoria să fie atat cat iubirea va exista. 

Care este scopul familiei?

După învăţătura noastra, scopul familiei este:

1)     Formarea unitatii primordiale;

2)  Evolutia spirituala.

Care este însemnătatea familiei pentru viaţă?

S-a mai spus că omul este creat pentru viaţa în societate (de obşte), adică pentru a trăi împreună cu semenii săi. Cea dintâi formă a vieţii de obşte este tocmai familia. Pe familie se întemeiază apoi toate celelalte forme de viaţă obştească.

Dar familia nu este numai simburele din care creste obştea (societatea) omenească, ci ea este şi cel dintâi aşezământ de creare morală a omului, neapărat necesar pentru bunăstarea societăţii. Familia este rasadniţa de virtuţi şi izvor de întărire morală. în sânul ei îşi primeşte copilul primele îndrumări de viaţă, care îi rămân întipărite în suflet pentru totdeauna. Căci, dacă temelia bunei creşteri a copilului este dragostea şi întelegerea firii sale, lucrul acesta se face mai întâi şi cel mai bine în familie. Numai părinţii au dragoste faţă de copiii lor în măsura cea mai mare şi numai ei au prilej potrivit şi îndelungat să înţeleagă deplin firea fiecărui copil al lor.

Pentru a-şi putea îndeplini cum se cuvine lucrarea ei, de a creşte oameni cinstiţi în orice privinţă, familia pagană trebuie să se călăuzească după îndrumările morale sănătoase care se găsesc în învăţătura Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN, păstrătoarea traditiilor si valoriilor Paganismului.

Care sunt datoriile soţilor unul către altul?

1)  Iubirea şi stima reciprocă. Soţii sunt datori să se iubească şi să se cinstească unul pe altul. Aceasta datorie răsare chiar din unirea lor prin Handfasting.

2)   Credincioşia. Să-şi păstreze unul altuia credincioşia făgăduită în faţa altarului.

3)  Ajutorarea. Să se ajute unul pe altul în chip desăvârşit şi să lucreze împreună pentru cele trebuitoare vieţii, împartăşind împreună atât bucuriile cât şi greutăţile ei.

4)   Curăţia şi cumpătarea. Să trăiască împreună în dreptate, curăţie şi cumpătare.

5)  Munca împreună fi desăvâirşirea morală. în orice împrejurare, soţii sunt datori să se lege cât mai strâns unul de altul, să-şi împlinească lipsurile, să-şi desăvârşească însuşirile şi darurile şi să lucreze împreună pentru propăşirea morală a fiecăruia şi pentru buna educaţie a copiilor lor, având drept călăuza principiile pagane.

în felul acesta, viaţa pagana de familie va fi curată şi sănătoasă, va fi şcoală de virtuţi, roditoare de bine pământesc şi ceresc.

Din cine este alcătuită familia?

Familia este alcătuită din părinţi şi/sau copii. Părinţii au datorii faţă de copii, iar copiii faţă de părinţi.

Mai cuprinde familia şi alte persoane?

Da. Pe lângă părinţi şi copii, familia mai cuprinde şi pe celelalte rude, oricât de depărtate. De aceea, toate rudele trebuie să se iubească, să se respecte şi să se ajute, iar felul acesta de viaţa să pătrundă în toată societatea omenească, adică în marea familie a neamului omenesc. în această mare familie a omenirii, care, după învăţătura pagană, are ca Tată pe Zei, si ca mama pe Zeite.

Aşadar, familia pagană trebuie să fie vatră în care focul dragostei să nu se stingă niciodată şi de la care să se încălzească omul şi obştea omenească.